Texas Oldtime Fiddlers Association - Early 2011

Photographer: Nonie & Mia Orosco